Masterclass reflexief monitoren - bijsturen transitievraagstukken

Masterclass reflexief monitoren - bijsturen transitievraagstukken

Van oktober tot november 2018 heb ik een waardevolle verdiepingsmodule voor transitiemanagers gedaan van de Erasmus Academie en DRIFT. 

Steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven die nopen tot andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren.

Of een organisatie of gemeente zich nu bezig houdt met dynamische ketensamenwerking, fundamentele veranderingen in het sociaal domein, de omgevingswet of energietransities, al deze transities kennen een eigen, vaak onvoorspelbare dyna­miek. Pas achteraf kan de effectiviteit van een interventie wor­den beoordeeld. Dat vraagt om een andere manier van monito­ren: reflexieve monitoring.