Generieke circulaire inkoopcriteria

Generieke circulaire inkoopcriteria

Project Generieke circulaire inkoopcriteria 

Samenwerking PHI factory (opdrachtnemer)
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Datum 31 December 2017

Mooie eerste opdracht voor PHI Factory waarbij we samen een vooronderzoek deden voor Rijkswaterstaat naar circulair inkoopcriteria. Het vooronderzoek fungeerde als input voor de opdrachtnemer die de aanbesteding wint om voor meerdere jaren de landelijke inkoopcriteria te updaten. Deze aanbesteding werd in de markt gezet worden door Rijkswaterstaat in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

We hebben een analyse gemaakt van elf uiteenlopende circulair inkoop projecten op het gebied van kantoorinrichting, warme dranken voorziening, bouw, textiel en ICT hardware. De analyse werd uitgevoerd op basis van de verzamelende data voor het project REBus (Resource Efficient Business Models), een door EU Life + gefinancierd project met als doel kennis op te doen over het potentieel van circulaire (verdien)modellen en te onderzoeken of deze de beoogde 15% aan grondstof- en kostenbesparing opleveren.

De beschikbare data zijn geanalyseerd op het doorlopen aanbestedingsproces, gebruikte selectie- en gunningcriteria, de meetmethodiek en de geleerde lessen. De bevindingen zijn vervolgens voorgelegd aan een expertpanel en deelnemers van de Green Deal Circulair Inkopen.